ÜZENETKÜLDÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351; e-mail cím: info@pro-form.hu; telefonszám: +3613396841; „PRO-FORM Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a www.pro-form.hu honlapon az üzenetküldés során adott meg.

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az üzenetküldés, árajánlatkérés során megadott neve, telefonszáma és e-mail címe kezelésére a PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351) jogosult.

A PRO-FORM Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A PRO-FORM Kft. az üzenetküldés, árajánlatkérés során megadott nevét, telefonszámát, e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

3. Személyes adatok címzettjei

Az üzenetküldés, árajánlatkérés során megadott nevét és e-mail címét

• a weboldal informatikai hátterét, valamint marketingszolgáltatást biztosító First Voice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8060 Mór, Kert u. 18.; cégjegyzékszám: 07-09-018300) és képviseletükben vagy megbízásukból eljáró, illetőleg alkalmazásukban álló személyek ismerhetik meg.

Az üzenetküldés, árajánlatkérés céljából megadott nevét, telefonszámát, e-mail címét a PRO-FORM Kft. további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A PRO-FORM Kft. az Ön által megadott személyes adatokat 6 hónapig kezeli, kivéve, ha az üzenetküldés reklamációt tartalmaz. Reklamációt tartalmazó üzenet esetén az Ön által megadott személyes adatokat a PRO-FORM Kft. 5 évig kezeli.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult a PRO-FORM Kft.-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

5.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a PRO-FORM Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a PRO-FORM Kft. kezeli-e az Ön személyes adatait. Ha a PRO-FORM Kft. kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
(i) az adatkezelés célja;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
(iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
(v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
(vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
(vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve
(viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A PRO-FORM Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a PRO-FORM Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3 Törléshez való jog

A PRO-FORM Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a PRO-FORM Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
(i) a PRO-FORM Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
(ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
(iv) a PRO-FORM Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. A PRO-FORM Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a PRO-FORM Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a PRO-FORM Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy
(iii) a PRO-FORM Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A PRO-FORM Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

6. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Amennyiben álláspontja szerint a PRO-FORM Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: imre.zsuzsanna@pro-form.hu.

6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Utoljára módosítva: 2018.08.31. 12:45-kor

AJÁNLATKÉRÉS
Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Mintabolt


  • LUV – doboz

  • EPP 650 doboz (RDK)

  • KT – kocsonyás tál

  • SV – Savanyúságos doboz

  • HV – kerek bordás tégely

  • EOPP 650 5/1 osztott doboz fekete

  • Gömb díszdoboz (alj+tető+talp)

  • EOPP 650 60/40 ovál osztott doboz