ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

ÜZENETKÜLDÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351; e-mail cím: info@pro-form.hu; telefonszám: +3613396841; „PRO-FORM Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a www.pro-form.hu honlapon az üzenetküldés során adott meg.

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az üzenetküldés, árajánlatkérés során megadott neve, telefonszáma és e-mail címe kezelésére a PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351) jogosult.

A PRO-FORM Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A PRO-FORM Kft. az üzenetküldés, árajánlatkérés során megadott nevét, telefonszámát, e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

3. Személyes adatok címzettjei

Az üzenetküldés, árajánlatkérés során megadott nevét és e-mail címét

• a weboldal informatikai hátterét, valamint marketingszolgáltatást biztosító First Voice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8060 Mór, Kert u. 18.; cégjegyzékszám: 07-09-018300) és képviseletükben vagy megbízásukból eljáró, illetőleg alkalmazásukban álló személyek ismerhetik meg.

Az üzenetküldés, árajánlatkérés céljából megadott nevét, telefonszámát, e-mail címét a PRO-FORM Kft. további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A PRO-FORM Kft. az Ön által megadott személyes adatokat 6 hónapig kezeli, kivéve, ha az üzenetküldés reklamációt tartalmaz. Reklamációt tartalmazó üzenet esetén az Ön által megadott személyes adatokat a PRO-FORM Kft. 5 évig kezeli.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult a PRO-FORM Kft.-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

5.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a PRO-FORM Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a PRO-FORM Kft. kezeli-e az Ön személyes adatait. Ha a PRO-FORM Kft. kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
(i) az adatkezelés célja;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
(iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
(v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
(vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
(vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve
(viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A PRO-FORM Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a PRO-FORM Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3 Törléshez való jog

A PRO-FORM Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a PRO-FORM Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
(i) a PRO-FORM Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
(ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
(iv) a PRO-FORM Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. A PRO-FORM Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a PRO-FORM Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a PRO-FORM Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy
(iii) a PRO-FORM Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A PRO-FORM Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

6. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Amennyiben álláspontja szerint a PRO-FORM Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: imre.zsuzsanna@pro-form.hu.

6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351; adószám: 10671203-2-13; telefon: + 36 1 339 68 41; fax: + 36 1 330 53 01; e-mail: info@pro-form.hu; „PRO-FORM Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön a PRO-FORM Kft. allasecser@gmail.com e-mail címére küldött meg, vagy postai úton a PRO-FORM Kft. részére a 2233 Ecser, Ady Endre utca 2. címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át a PRO-FORM Kft. részére.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351; adószám: 10671203-2-13; telefon: + 36 1 339 68 41; fax: + 36 1 330 53 01; e-mail: info@pro-form.hu) jogosult.

A PRO-FORM Kft.-nél az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak.

A PRO-FORM Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A PRO-FORM Kft. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elérhető linken keresztül érhető el, papíralapú tájékoztató pedig a PRO-FORM Kft. honlapján az álláshirdetésben megjelölt cím alatt érhető el.

Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt az önéletrajzát átadja a PRO-FORM Kft. részére – kérheti, hogy a PRO-FORM Kft. papíralapon bocsássa az Ön rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

3. Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajz megküldése során megadott személyes adatokat a PRO-FORM Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a ZONAX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 1-5; cégjegyzékszám: 01-09-867126.); és képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat a PRO-FORM Kft. további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A PRO-FORM Kft. az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli.

A PRO-FORM Kft. az Ön önéletrajzát addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy Önt az adott pozícióra felveszi-e, azaz legkésőbb az adott pozícióra felvett személy próbaidejének leteltéig.

A PRO-FORM Kft. az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az imre.zsuzsanna@pro-form.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a PRO-FORM Kft. részére a 2233 Ecser, Ady Endre u. 2. címre küldött levélben kérheti.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A PRO-FORM Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a PRO-FORM Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A PRO-FORM Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajza megküldése során megadott e-mail címén, illetve postai úton történő önéletrajz megküldése esetén – amennyiben nem ad meg e-mail címet –, akkor a postai címén értesíti.

5.3 Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton az info@pro-form.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a PRO-FORM KFt. részére a 2233 Ecser, Ady Endre u. 2. címre küldött levélben teheti meg. A PRO-FORM Kft. az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a PRO-FORM Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a PRO-FORM Kft. kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a PRO-FORM Kft. kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A PRO-FORM Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a PRO-FORM Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

A PRO-FORM Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

A PRO-FORM Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a PRO-FORM Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a PRO-FORM Kft. személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a PRO-FORM Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a PRO-FORM Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A PRO-FORM Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a PRO-FORM Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a PRO-FORM Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a PRO-FORM Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a PRO-FORM Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a PRO-FORM Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A PRO-FORM Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a PRO-FORM Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@pro-form.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NEM ÁLLÁSHIRDETÉSRE VALÓ JELENTKEZÉSNÉL

A PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351; adószám: 10671203-2-13; „PRO-FORM Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön az info@pro-form.hu, más egyéb pro-form.hu végződésű e-mail címre küldött meg, vagy postai úton a PRO-FORM Kft. részére a 2233 Ecser, Ady Endre utca 2. címre küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át a PRO-FORM Kft. részére, anélkül, hogy nyilvánosságra hozott álláshirdetésre jelentkezne.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351;) jogosult.

A PRO-FORM Kft.-nél az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak.

A PRO-FORM Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A PRO-FORM Kft. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet Ön az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a PRO-FORM Kft. honlapján ADATVÉDELEM pont alatt érhető el.

Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt az önéletrajzát átadja a PRO-FORM Kft. részére – kérheti, hogy a PRO-FORM Kft. papíralapon bocsássa az Ön rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

3. Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajz megküldése során megadott személyes adatokat a PRO-FORM Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a ZONAX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszám: 01-09-867126); és képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat a PRO-FORM Kft. további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A PRO-FORM Kft. az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli.

A PRO-FORM Kft. az Ön önéletrajzát az önéletrajza megküldésétől számított legfeljebb két (2) évig őrzi, tekintettel arra, hogy az önéletrajza megküldésének időpontjában nem biztos, hogy a PRO-FORM Kft. olyan pozícióra keres munkavállalót, amely pozíciót Ön be kívánja tölteni, vagy amely pozícióra az önéletrajza alapján képesítéssel rendelkezik.

A PRO-FORM Kft. az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az imre.zsuzsanna@pro-form.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a PRO-FORM Kft. részére a 2233 Ecser, Ady Endre u. 2. címre küldött levélben kérheti.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A PRO-FORM Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a PRO-FORM Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A PRO-FORM Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajza megküldése során megadott e-mail címén, illetve postai úton történő önéletrajz megküldése esetén – amennyiben nem ad meg e-mail címet –, akkor a postai címén értesíti.

5.3 Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton az imre.zsuzsanna@pro-form.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a PRO-FORM Kft. részére a 2233 Ecser, Ady Endre u. 2. címre küldött levélben teheti meg. A PRO-FORM Kft. az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a PRO-FORM Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a PRO-FORM Kft. kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a PRO-FORM Kft. kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A PRO-FORM Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a PRO-FORM Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

A PRO-FORM Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

A PRO-FORM Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a PRO-FORM Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a PRO-FORM Kft. személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a PRO-FORM Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a PRO-FORM Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A PRO-FORM Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a PRO-FORM Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a PRO-FORM Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a PRO-FORM Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a PRO-FORM Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a PRO-FORM Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A PRO-FORM Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a PRO-FORM Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: imre.zsuzsanna@pro-form.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

KAMERARENDSZER ÁLTAL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351; adószám: 10671203-2-13; „PRO-FORM Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön képmását, mely adatkezelést Ön a PRO-FORM Kft. területére történő belépéssel tudomásul vesz.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A kamerarendszer által rögzített képmás kezelésére a PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-194351;) jogosult.

A PRO-FORM Kft.-nél az Ön személyes adatához a társaság által kijelölt személyek jogosult hozzáférni.

A PRO-FORM Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A PRO-FORM Kft. a kamerarendszer által rögzített képmását a társaság vagyonának védelme céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a társaság jogos érdeke. A PRO-FORM Kft. nagyértékű eszközökkel dolgozik, valamint nagyértékű raktárkészlettel rendelkezik, melyeknek védelmét – többek között – kamerarendszer üzemeltetésével biztosítja. Kamerarendszer üzemeltetésével biztosítja továbbá a munkavállalók személy- és vagyonvédelmét. Így a PRO-FORM Kft. jogos érdekét a nagyértékű eszközök és raktárkészlet védelme, valamint munkavállalóinak személy- és vagyonvédelme alapozza meg.

3. Személyes adatok címzettjei

A kamerarendszer által rögzített személyes adatait kizárólag a társaságnál a belső szabályzatban meghatározott beosztást betöltő személyek ismerhetik meg. A kamerarendszer használata során szerzett képmását a PRO-FORM Kft. további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A PRO-FORM Kft.-nél működő kamerarendszer a képmását a társaság területére történő belépéstől kezdődően annak elhagyása időpontjáig rögzíti, amennyiben bármely kamera látószögén belül tartózkodik.

A PRO-FORM Kft. a kamerarendszer által rögzített személyes adatokat a felvétel rögzítésétől számított 30 (harminc) munkanap elteltével automatikusan törli.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a PRO-FORM Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a PRO-FORM Kft. kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a PRO-FORM Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A PRO-FORM Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a kamerafelvételen szereplő további személyek nem lesznek felismerhetők a felvétel másolatán.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a PRO-FORM Kft-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a PRO-FORM Kft. a kamerafelvétel módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a PRO-FORM Kft. a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

5.3 Törléshez való jog

A PRO-FORM Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

A PRO-FORM Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a PRO-FORM Kft-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a PRO-FORM Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a PRO-FORM Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a PRO-FORM Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a PRO-FORM Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a PRO-FORM Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az PRO-FORM Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a PRO-FORM Kft-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A PRO-FORM Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a PRO-FORM Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

6. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Ha úgy gondolja, hogy a PRO-FORM Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: info@pro-form.hu; +36 1 339 6841.

6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Utoljára módosítva: 2018.10.11 12:45-kor.

AJÁNLATKÉRÉS
Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

  Mintabolt


  • H – kerek bordás tégely

  • ZS – salátás doboz

  • EOPP 650 60/40 ovál osztott doboz

  • EPP 850 doboz (RDK)

  • EPPF – fedél az EPP és EOPP dobozokhoz

  • Z6 – 6 fészkes zsanéros doboz

  • EPP 1500 fekete doboz

  • KK4 – 4 fészkes gyűjtő tálca